Наукова діяльність кафедри

Кафедра слов’янської філології працює над загальнокафедральною науково-дослідною темою «Проблеми слов’янської філології і лінгводидактики» , складниками якої є такі напрями: теорія і методика навчання польської мови (Дутковська О. Б., Сашко І. С., Серкова Ю. І., Ранюк О. П.), теорія літератури (Станіславова Л. Л.), методика викладання української мови та літератури (Горячок І. В., Подлевська Н. В.); сучасна українська літературна мова (Торчинська Н. М.); українська літературна ономастика (Терещенко Л. В.).

Протягом 2013–2019 років викладачами кафедри було написано близько 150 статей, із них 18 у закордонних виданнях і 9 у журналах, що входять до науково-метричних баз даних (Index Сореrnicus, cejsh – entral european journals of science and nity, ceel – central east european online library; 3) POLON – Польща).

nr7

Викладачі кафедри брали участь у конференціях різного рангу.

nr7

Викладачі кафедри слов’янської філології є членами редколегії збірників:
«Актуальні проблеми філології та перекладознавства» (14 випуск, ХНУ) – Станіславова Л. Л., Торчинська Н. М. (Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UE4UR2oAAAAJ);
«Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика» (збірник наукових праць / голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2019. Випуск шостий. 198 с.) – Подлевська Н. В., Станіславова Л. Л., Торчинська Н. М., Горячок І. В., Терещенко Л. В., Сєркова Ю. І., Сашко І. С.
«Поділля. Філологічні студії». Випуск 11. – Подлевська Н. В., Станіславова Л. Л., Торчинська Н. М., Горячок І. В.
«Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи» : матеріали 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вінниця (Він. держ. педуніверситет ім.М.Коцюбинського), 2019. 252 с. – Торчинська Н. М.
«Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру» : зб. наук. праць студентів, магістрантів, викладачів / відп. ред. Т. М. Тищенко. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 8. 103 с.) – Торчинська Н. М.

КАФЕДРА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ОРГАНІЗУВАЛА І ПРОВЕЛА ТАКІ ЗАХОДИ:

15 жовтня 2019 року кафедра провела методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» за участі викладачів кафедри та студентів спеціальностей: «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» та «Середня освіта. Мови та літератури (польська, українська)». Семінар проводився на базі Українсько-польського центру європейської інтеграції, який є лабораторією навчання польської мови у Хмельницькому національному університеті.

nr7

Викладачі кафедри представили свої методичні напрацювання (друковані) з навчальних дисциплін, які викладають для студентів; зосередили увагу на формах роботи у процесі створення методичного посібника, познайомили зі власною сферою наукових уподобань та заохотили студентів до роботи у проблемних групах та студентських наукових гуртках, а також до спільних реалізацій різних навчально-методичних проектів кафедри, розкрили секрети та показали можливості роботи філолога на посадах викладача, учителя, перекладача, журналіста, редактора, коректора, копірайтера, репетитора, науковця.

nr7

18 вересня 2018 року кафедра організувала і провела круглий стіл «Сучасна методика навчання української та іноземної філології ЗЗСО та ЗВО» , участь у якому взяли Голуб Ніна Борисівна , доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, Горошкіна Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України, викладачі кафедр слов’янської та української філології, вчителі польської та української мови Хмельницької, Вінницької та Черкаської областей, магістранти та студенти спеціальностей «Філологія» – «Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська», «Українська мова і література».

nr7

Міжнародний науковий симпозіум «Людина-комунікація-культура. Наукові дебати над суспільно-культурними змінами у сучасній Європі» (2 червня 2016 р.), у якому взяли участь 34 науковці, зокрема професори Люблінського католицького університету Йоана Павла II (Польща) Кшиштоф Лєсьнєвскі та Пьотр Копєц, викладачі кафедри слов’янської філології, учителі польської мови м. Хмельницького та Хмельницької області, студенти спеціальності «Філологія. Переклад (польська, російська мови)» Хмельницького національного університету.

nr7

Міжнародна науково-практична конференція«Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль та місце в історії краю» (23–24 листопада 2016 р.), яка проводилася разом із Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією. У конференції взяли участь близько 100 науковців.

nr7

Міжнародна науково-практична конференція «Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego społecznego w Europie» («Мовна компетенція як основа для професійного та соціального успіху в Європі» (18 листопада 2015 р.). Конференція проводилася у рамках міжнародного українсько-польського проекту «PL+UA=UE. Polsko-ukraińskie spotkania na szlaku do Zjednoczonej Europy», наданого Міністерством закордонних справ Польщі у контексті гранту «Співпраця в галузі громадської дипломатії у 2015 р.». У конференції взяли участь 123 науковці.

nr7

Міжнародна науково-практична конференція «Духовний розвиток особистості в аспекті слов’янського лінгвокраїнознавства» (27 травня 2015р.). Конференція проводилася у співпраці з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Люблінським католицьким університетом Яна Павла ІІ та Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Польща). У конференції взяло участь 134 науковці.

nr7 nr7

Міжнародна науково-практична конференція «Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracjie uropejskiej» («Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції») (22 жовтня 2014 року). Конференція проводилася у рамках міжнародного українсько-польського проекту «Розвиток польської освіти в Україні через підтримку кафедри слов’янської філології у Хмельницькому національному університеті», наданого Міністерством закордонних справ Польщі у контексті гранту «Співпраця в галузі громадської дипломатії у 2014 р.»

nr7 nr7

На кафедрі видано 8 збірників наукових праць: два з них як матеріали конференції і 6 випусків кафедрального періодичного видання.

nr7 nr7 nr7 nr7

Ефективність наукових досліджень значною мірою залежить від професійного та кваліфікаційного рівня наукових працівників, тому вони постійно намагаються підвищувати свій рівень. Це, зокрема:

– стажування в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за напрямом «Інноватика у викладанні польської мови» (2015 р.);
– стажування в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за напрямом «Інноватика у викладанні української мови як іноземної» (2013 р.);
– курси з вивчення польської мови (грудень 2014 – лютий 2015 рр.);
– курси з вивчення англійської / німецької мов (різні рівні) (січень – лютий 2016 р.);
– курси з вивчення німецької мови (жовтень 2016 – квітень 2017 рр.);
– курси з підготовки викладачів для дистанційного навчання (2017 р.);
– стажування в Педагогічному університет імені Комісії народної освіти (Краків, Польща, 29 жовтня – 5 листопада 2017 р.);
– стажування викладачів в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (протягом 2019 року)

Викладачі кафедри здійснюють керівництво роботою аспірантів та здобувачів, зокрема Подлевська Н. В. (Коваль Т. П., Ранюк О. П., Стецько А. В.), Торчинська Н. М. (Ліщук Т. Д. 16 листопада 2017 року захистила дисертацію, працюють над роботами Байдюк О. І., Коваль Я. О.).

Із метою підвищення рівня та можливостей проведення наукових досліджень кафедрою було укладено договори про співпрацю з іншими навчальними та науковими установами, з-поміж яких:

– лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України;
– Летичівський НВК-гімназія;
– кафедра зарубіжної літератури та слов’янських мов (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

Однією з форм організації наукової роботи, що сприяє активізації наукових досліджень, є співпраця з міським та обласним відділами освіти, з навчальними закладами області. Найчастіше вона проявляється у включенні викладачів кафедри в члени журі в Малій академії наук та в члени журі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (Горячок І. В., Подлевська Н. В., Терещенко Л. В., Торчинська Н. М.), у члени журі міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіад із польської мови, літератури, історії (Сашко І. С., Серкова Ю. І., Дутковська О. Б., Ранюк О. П.)

СТУДЕНТСЬКА НАУКА

Кафедра слов’янської філології постійно заохочує студентів до наукової діяльності, яка можлива у таких напрямах: 1) участь у предметних олімпіадах, 2) участь у проблемних групах та гуртках, 3) участь у різник конкурсах та олімпіадах, 4) друк статей за результатами фольклорної, діалектологічної, навчально-педагогічної практик, курсових та дипломних робіт.

На сьогодні на кафедрі діють такі гуртки та проблемні групи: «Мистецтво викладання літератури» (наук. керівник – Горячок І. В.), «Мовно-комунікативні основи культури спілкування» (наук. керівник – Подлевська Н. В.), «Актуальні питання лексикології і синтаксису» (наук. Керівник – Торчинська Н. М.), діяльність яких спрямована на розвиток у студентів наукових здібностей.
Під керівництвом викладачів кафедри підготовлено й опубліковано понад 100 студентських наукових статей. Наші студенти апробують результати своїх наукових розвідок у різних збірниках вищих навчальних закладів Хмельницького, Вінниці, Умані, Донецька.

nr7

Кафедра слов’янської філології спільно із кафедрою української філології організовувала і проводила Подільський регіональний краєзнавчий конкурс, регіональні студентські науково-практичні конференції «Генії України і світу», ІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, ІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.
Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у наукових конференціях різних рівнів, із-поміж яких:
1. Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Актуальні проблеми лінгвістики і лінгводидактики» (Умань)
2. Щорічна регіональна студентська науково-практична конференція «Генії України і світу» (Хмельницький).
3. Щорічна регіональна студентська наукова конференція «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи» (Вінниця).
4. Щорічні звітно-наукові конференції студентів Хмельницького національного університету (Хмельницький).

Участь студентів у заходах

Студенти-полоністи Гнатовська Софія та Юліана Волошин (ФПР-18-1) взяли участь у XV Всеукраїнському конкурсі з орфографії польської мови, який відбувся 15 листопада 2019 року в Прикарпатському національному університеті під патронатом Посольства Республіки Польща в Україні відбувся XV Всеукраїнський конкурс з орфографії польської мови.
Цьогоріч у ньому взяли участь 39 студентів-полоністів, які представляли 22 заклади вищої освіти України. Організаторами конкурсу виступили Прикарпатський національний університет, Академії імені Якуба з Парадижа в Гожуві Великопольському (Республіка Польща), Центр полоністики та кафедра слов’янських мов Факультету філології Прикарпатського національного університету.

nr7

Наші студентки гідно представили навчальний заклад.

Традиційним є проведення в стінах університету різноманітних олімпіад з польської мови, літератури, історії.

16 листопада 2019 року відбувся І етап ІV олімпіади з історії Польщі, яка спрямована на молодь 15-17 років (які вивчають польську мову), в основному учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти.

nr7

Організаторами олімпіади є Фундація «Свобода і демократія» (м. Варшава) та Польське історичне товариство. Олімпіада відбувалася за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці.
В олімпіаді взяли участь 33 учасники, у тому числі й студенти 2 курсу спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська».

nr7

За сприяння Фундації «Свобода і демократія» (Польща) 18-19 травня 2019 року у містах України (Київ, Кропивницький, Хмельницький, Львів, Луцьк, Одеса, Вінниця, Чернівці, Харків, Житомир, Рівне) проходив VI Всеукраїнський диктант з польської мови «Ja Piszę, Ty piszesz, My piszemy po polsku...»
19 травня 2019 року кафедра слов’янської філології провела щорічний VI Всеукраїнський (регіональний) диктант з польської мови. Участь традиційно взяли всі охочі знавці польської мови (від маленьких до дорослих), які мали можливість змагатися і перевірити свої знання в аудиторіях Хмельницького національного університету. Із-поміж тих, хто писав – і студенти нашої спеціальності.

nr7

24 травня 2019 року кафедра слов’янської філології провела студентський науковий семінар «Традиції і новаторство в слов’янській філології: минуле і сучасність» , у якому взяли участь студенти спеціальностей «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська» та «Філологія. Українська мова і література».
Присутні студенти й викладачі взяли активну участь в обговоренні цих та інших питань славістики, яка дозволяє почерпнути багато інформації про всі сфери життя та розвитку слов’янських народів від давніх часів до сьогодення.
9-10 лютого 2019 року у Хмельницькому національному університеті відбувся II (XXVI Регіональний в Україні) етап Міжнародної олімпіади з польської мови і літератури. Організатором Міжнародної олімпіади з польської мови і літератури є Інститут літературних досліджень при Державній академії наук Польщі (Варшава) при співпраці з Генеральним консульством Республіки Польща у Вінниці та Фундації «Свобода і демократія».

nr7

Із 29 листопада до 2 грудня 2018 року студенти спеціальності брали участь у «Форумі молодих поляків в Україні», головною метою якого було навчити молодь створювати власні проекти і вміти їх презентувати.

nr7

Група, яка представляла місто Хмельницький, зокрема ХНУ, вирішила, що головною темою буде благодійність і запропонувала в майбутньому провести майстер-клас «Солодка зима» (який згодом був реалізований)

nr7

27 листопада 2018 року кафедра слов’янської філології Хмельницького національного університету провела студентську науково-практичну конференцію, присвячену актуальним питанням філології (перекладознавства) та приурочену до Дня незалежності Польщі. Участь в конференції взяли студенти спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська», «Філологія. Українська мова та література» (які вивчають польську мову) та викладачі кафедри слов’янської філології.

nr7

За підтримки Фундації «Свобода і демократія» студентки-переможці (4 місця) були нагороджені цінними подарунками, які вручила Голова спілки поляків м. Хмельницького, голова методичного об’єднання вчителів польської мови Хмельницької області, старший викладач кафедри слов’янської філології Ю. Серкова. Переможцями стали:

1 місце – Дарія Дроник (4 курс);

nr7

2 місце – Вероніка Чорноус (4 курс);

nr7

3 місце – Любов Гнатюк (1 курс, магістр);

nr7

4 місце – Юлія Коростіль (4 курс)

nr7

24 листопада 2018 року в Івано-Франківську у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника під патронатом Посольства Республіки Польща в Україні відбувся XIV Всеукраїнський конкурс з орфографії польської мови. У конкурсі взяли участь 43 студентів із закладів вищої освіти з 19 міст України. Хмельницький національний університет представляли студенти спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» Дарія Дроник (IV курс, бакалавр) та Любов Гнатюк (I курс, магістр).
18–19 лютого 2017 р. у Хмельницькому національному університеті за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці,Спілки вчителів польської мови у Хмельницькій області проводилася ХХIV Регіональна олімпіада з польської мови та літератури.

nr7

У березні 2016 року Карачун Дарія, студентка спеціальності «Філологія. Переклад (польська, російська мови)», взяла участь у Всеукраїнському студентському конкурсі наукових робіт за напрямом «Слов’янські мови», що відбувався в Запоріжжі (Наукові керівники – Сєркова Ю. І. Дутковська О. Б.).

nr7

У квітні 2016 року Бішарєва Катерина, Карачун Дарія та Федорович Катерина, студенти спеціальності «Філологія. Переклад (польська, російська мови)», брали участь у Всеукраїнській олімпіаді з російської мови та літератури, що відбувалася в Ужгороді (Науковий керівник – Грицева А. П.).

nr7

Активну участь у науковій роботі кафедри беруть інші студенти спеціальності «Філологія. Переклад (польська, російська мови)».

nr7 nr7 nr7

Дарія Карачун разом із викладачами кафедри слов’янської філології взяла участь у міжнародній конференції «Гуманітарна освіта в польському шкільництві України. Традиція і сучасність», що відбулася 27–29 листопада 2015 р. у Державній вищій східноєвропейській школі у м. Перемишль (Польща).

nr7

Отже, студенти-полоністи беруть активну участь у науковій роботі. Однією з причини є ще й те, що захист курсових та дипломних робіт передбачає апробацію дослідження, що й спонукає їх до написання тез, статей і виголошення доповідей на конференціях різного рівня. Успіхи студентів, керівниками наукової роботи яких є викладачі кафедри слов’янської філології, можна побачити у зведеній таблиці, запропоновуй нижче (зауважимо, що тут враховано і здобутки студентів україністів, науковою роботою яких також керували викладачі кафедри).

nr7

До наступних наукових звершень!

© 2020 Кафедра слов’янської філології ХНУ