Навчально-методична робота кафедри

Навчально-методична робота кафедри спрямована на:

• вироблення у студентів здатності до засвоєння багатофункціонального комплексу знань, умінь, необхідних для особистісної реалізації, розвитку, соціальної інтеграції та працевлаштування;
• формування прагнення до оволодіння професійно орієнтованими знаннями і вміннями, що є необхідними для виконання типових професійних завдань, пов'язаних із забезпеченням усної та письмової комунікації та інформації в різних галузях народного господарства, науки, техніки, культури шляхом перекладу різноманітних за змістом та жанром текстів іноземною та державною мовами;
• формування фахівця, здатного професійно вирішувати типові та непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру в галузі філологічної освіти,
• удосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію, модернізацію й інтенсифікацію навчального процесу;
• поліпшення й координування організації самостійної роботи і контролю знань студентів;
• підвищення педагогічного, методичного, наукового рівня викладачів.

Основні напрями навчально-методичної роботи кафедри:

• поглиблення й модернізація навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі з урахуванням європейських норм і стандартів щодо мовної та літературної освіти;
• використання результатів новітніх наукових і методичних досліджень у навчальному процесі;
• стажування викладачів кафедри за кордоном та співпраця із зарубіжними вищими навчальними закладами, участь у міжнародних методичних і наукових семінарах, конференціях, симпозіумах;
• створення й удосконалення робочих навчальних програм та інших методичних матеріалів дисциплін, що читаються на кафедрі;
• покращення системи поточного та підсумкового контролю та оцінювання знань студентів;
• упровадження в навчальний процес інноваційних методів і технологій навчання;
• розробка матеріалів з навчальних дисциплін для Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) та курсів дистанційного навчання;
• підготовка до друку та видання методичних рекомендацій, підручників та навчальних посібників.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін з польської, української мов і літератур та методик їх викладання для освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» денної, заочної форм навчання: «Актуальні питання перекладознавства», «Ареальна лінгвістика», «Вступ до літературознавства», «Вступ до мовознавства», «Вступ до перекладознавства», «Вступ до слов’янської філології», «Загальне мовознавство», «Загальне редагування», «Інтерактивні методи у викладанні перекладознавчих дисциплін», «Історія польського мовознавства», «Історія польської мови», «Історія слов'янських мов», «Історія стилів польської мови», «Комп’ютерна лінгводидактика», «Комунікативні стратегії та їх актуалізація в мові», «Контексти польської культури», «Культура наукової мови», «Культура спілкування та етикет перекладача», «Культура української мови», «Лінгвістичний аналіз художнього тексту», «Методика навчання української лiтератури», «Методика викладання української літератури у ВНЗ», «Методика навчання української мови», «Методика викладання української мови у ВНЗ», «Методика і практика виховної роботи», «Методика викладання філологічних дисциплін», «Методика навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах», «Методологія та організація наукових досліджень», «Міжкультурна комунікація та проблеми перекладу», «Мовно-комунікативні основи спілкування», «Науково-технічний переклад», «Основи перекладу та редагування художніх текстів», «Переклад «авіста», «Переклад у медичній галузі», «Переклад у політичному дискурсі», «Переклад у сфері бізнесу та управління», «Переклад у сфері управлінської діяльності», «Переклад у юридичній сфері», «Польська література», «Польська література у системі мистецтв», «Порівняльна граматика слов’янських мов», «Порівняльна стилістика польської і української мов», «Порівняльна фразеологія польської та української мов», «Практика перекладу з російської мови», «Практика послідовного перекладу», «Практика синхронного перекладу», «Практичний курс польської мови», «Практичний курс української мови», «Слов’янська діалектологія», «Слов’янська ономастика», «Стилістика української мови», «Сучасна українська мова», «Теорія і практика філологічних досліджень», «Теорія літератури і літературна критика», «Українська діалектологія», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Усна народна творчість», «Художній переклад».

Модульне середовище

Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке може використовуватися як платформа для електронного навчання. Moodle – це безкоштовна, відкрита система управління навчанням. Вона реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та студентами, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання.

На кафедрі слов’янської філології створено понад 50 навчальних курсів (лекції, практичні заняття, контрольні роботи, тести) для опрацювання матеріалів студентами у модульному середовищі для навчання. Постійно триває робота викладачів над розширенням, поглибленням, удосконаленням навчально-методичних матеріалів у модульному середовищі з дисциплін, які викладають.

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання – це сукупність технологій, що забезпечують он-лайн доставку освіти тим, хто навчається, виклад основного обсягу досліджуваного матеріалу; інтерактивна взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного матеріалу, а також у процесі навчання.

На кафедрі слов’янської філології викладачами розроблено навчально-методичне забезпечення 8 дисциплін для центру заочно-дистанційного навчання, постійно триває робота над розробкою нових дисциплін.

Навчально-методичні видання кафедри

  Деякі фото навчального процесу

  nmr8 nmr9 nmr10 nmr11 nmr12 nmr13 nmr14 nmr15 nmr16 nmr17 nmr18