Склад кафедри

IMG_2485

Подлевська Неля Володимирівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Дисертація «Формування культури спілкування в учнів 5-6 класів на уроках української мови» (13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова).
Дисципліни, які викладає: «Методика викладання сучасної української мови», «Мовно-комунікативні основи культури спілкування», «Методика викладання філологічних дисциплін», «Вступ до слов’янської філології», «Міжкультурна комунікація та проблеми перекладу», «Методика викладання перекладознавчих дисциплін».
Деякі публікації останніх років:
1. Подлевська Н. В. Мовна особистість філолога-перекладача у міжкультурній комунікації. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 18. Хмельницький, 2019. С.48-53.
2. Подлевська Н. В. Особливості перекладацької компетентності у становленні майбутніх філологів-полоністів. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2019. Випуск шостий. С. 85-90.
3. Подлевська Н. В. Культура спілкування як складник соціокультурної компетентності майбутніх філологів. VII Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 17.05.2019, м. Київ. С.219-225.
4. Подлевська Н. В. Філологічна освіта студентів-полоністів в аспекті реалізації міжнародних проектів. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 13. Хмельницький, 2018. С.164-176.
5. Подлевська Н. В. Перспективи розвитку гуманітарної (філологічної) освіти в Україні. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск четвертий. C. 100-110.
6. Подлевська Н. В. Профільне навчання учнів в умовах реалізації Концепції Нової української школи. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог : Вид-во НаУОА, 2017. С.156-159.
7. Подлевская Н. В. Развитие одаренности старшеклассников в условиях профильного филологического обучения. International Dialogueson Education: Pastand Present / www.ide-journal.org / Editet by Olaf Beuchling, Reinhard Golz&Erika Hasebe-Ludt. Yolume 4, Number 1. Deutschland, 2017.
8. Подлевська Н. В. Методика викладання мови у формуванні лінгвістичного світогляду майбутніх філологів. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Випуск 3. Хмельницький, 2017. С. 122-128.
9. Професійна майстерність учителя-філолога в умовах профільного навчання української мови. Zbior raportow naukowych. Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika.Dyskusje o wspołczesnej nauki». Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. ≪Diamond trading tour≫, 2015. S. 79-83.
10. Подлевська Н. В. Комп'ютерно орієнтовані педагогічні засоби у забезпеченні навчального процесу старшокласників. Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. Кривий Ріг. Випуск 45. 2015. С. 181-185.
Всього 77 публікацій.
Участь у 87 міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях і семінарах.
Керівництво 3 здобувачами наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
Керівництво студентською проблемною групою «Комунікативні аспекти розвитку культури спілкування».

IMG_0969 copy

Торчинський Михайло Миколайович (внутрішнє сумісництво) – професор, доктор філологічних наук

Дисертація «Онімна лексика української мови: структура, типологія і функціонування» (10.02.01 – українська мова).
Дисципліни, які викладає:«Сучасна українська літературна мова» «Культура наукової мови», «Слов’янська ономастика», «Проблемні питання української мови», «Методологія та організація наукових досліджень».
Деякі публікації останніх років:
1. Торчинський М. М. Кількісна характеристика власних назв матеріальних об’єктів. Записки з українського мовознавства. Одеса, 2019. Вип. 26. Том 1. С. 171–180.
2. Торчинський М. М. Квантитативна характеристика власних географічних назв. Вісник Львівського університету. Серія Філологічна. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. Вип. 72. С. 276–287.
3. Торчинський М. М. Ономастичні дослідження на кафедрі української філології Хмельницького національного університету впродовж 2015-2019 рр. Повідомлення Української ономастичної комісії. Нова серія. Луцьк, 2019. Вип. 4 (19). С.5–8.
4. Торчинський М. М. Квантитативний аналіз українських ідеонімів. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький, 2019. Випуск 17. С. 42–47.
5. Торчинський М. М. Функціональна характеристика власних назв. Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i Komunikacia Międzykulturowa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017. S. 287–300.
6. Торчинський М. М. Онімна система і критерії її аналізу. Europeiskie Studia Spoleczno-Gospodarcze. Krakow, 2017. Сz. 5. S. 16-28.
7. Торчинський М. М. Власні назви нематеріальних об’єктів: структура, диференційні ознаки, перспективи дослідження. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2017. Вип. 1 (27). С. 299–303.
8. Торчинський М. М. Кодифікація нормативних форм власних назв в українській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог: Вид-во НаУОА, 2017. Вип. 68 . С. 17–21.
9. Торчинський М. М. Власні назви засобів масової інформації: типологія, словотвір, мотивація. Лінгвістичне портретування сучасного соціуму. Вінниця, 2016. С. 150–159.
10. Торчинський М. М. Дериваційна структура власних назв опер. Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в європейський простір: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції. Умань: Візаві, 2016. С. 104–106.
Усього – близько 250 публікацій.
Участь у 137 міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях і семінарах.
Керівництво 7 аспірантами, які захистили дисертації, і 3, які навчаються в аспірантурі.
Керівництво студентською проблемною групою «Ономастичні студії».

IMG_2401 copy

Горячок Інна Владиславівна – доцент, кандидат педагогічних наук

Дисертація «Методика вивчення публіцистичних творів у старших класах загальноосвітньої школи» (13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література).
Дисципліни, які викладає: «Методика викладання української літератури», «Методика викладання зарубіжної літератури», «Методика позанавчальної виховної роботи», «Основи журналістики».
Деякі публікації останніх років:
1. Горячок І.В. Фанфік як різновид творчого завдання на уроках української літератури. Шкільна мовно-літературна освіта : традиції і новаторство. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «VІІ Волошинські читання» 17 травня 2019 р., м. Київ С. 293–299
2. Горячок І.В. Взаємодія літератури і образотворчого мистецтва на заняттях з української літератури. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика: збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2019. Випуск шостий. C.21–24
3. Горячок І. Особливості застосування проблемного навчання у вищій школі. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск четвертий. C. 23–27
4. Горячок І. Кроссенс – сучасний прийом візуалізації навчального матеріалу. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск п’ятий. C. 123–126
5. Горячок І.В. Особливості застосування радіанного конспектування у процесі навчання. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2016. Випуск третій. C.32–35
6. Горячок І.В. Польські організації Хмельниччини як чинники відродження самосвідомості. Kompetencjе jezykowe podstawe sukcesu zawodowego i spoecznego w Europie: publikacje naukowe. Chmielnicki – Kielce :ChCNII, 2015. S.43–50.
7. Горячок І.В. Щоденник як форма самовираження письменника: жанри і типологія. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 8. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2015. С. 34–36
8. Горячок І.В. Загальнотеоретичні засади літературної освіти в педагогічній спадщині Ніли Волошиної. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Кам.-Под. 2014, С.179–181
9. Горячок І.В. Інтерактивні методи і прийоми на практичних заняттях з методики навчання української літератури. Проблеми сучасної лінгвістики і лінгводидактики: матер. Міжрегіональної наук. практ.конф. Умань, 2014. С. 34–36.
10. Горячок І. В. Вивчення публіцистичних творів на уроках української літератури: монографія Хмельницький: ХмЦНІІ, 2012. 132 с.
Всього 48 публікацій.
Участь у 58 міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях і семінарах.
Керівництво студентською проблемною групою «Мистецтво викладання літератури».

IMG_2504 copy

Станіславова Людмила Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент, декан гуманітарно-педагогічного факультету

Дисертація «Лингвистическое описание терминосистемы информатики в семантическом и номинативном аспектах» (10.02.01 – українська мова)
Дисципліни, які викладає: «Вступ до літературознавства», «Стилістика української мови», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Культура української мови», «Інформаційні технології за професійним спрямуванням».
Деякі публікації останніх років:
1. Станіславова Л. Л. Асиметричні антоніми в українських афористичних текстах. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький. ФОП Бідюк Є.І., 2019. Випуск 16. С.180–185.
2. Станіславова Л. Л. Перекладацькі стратегії та засоби їх реалізації (на матеріалі українських перекладів казки Ю. Крашевського «Kwiatpaproci»). Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Хмельницький. ФОП Бідюк Є.І., 2019. Випуск 17. С. 36–42.
3. Станіславова Л. Л. Запозичення в перекладах польських текстів українською мовою. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2019. Випуск шостий. С. 103–109.
4. Станіславова Л. Л. Структурно-семантичні типи антонімів в українських афористичних текстах. Актуальні проблеми філології і перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький. ФОП Бідюк Є.І., 2018. Випуск 14. С.189–202.
5. Станіславова Л. Л. Формування мотивації студентів до вивчення культури мови з використанням ІКТ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог. Вид-во НаУОА, 2017. Вип. 68. С.166–170.
6. Станіславова Л. Л. Застосування електронних тестових завдань та інтерактивних вправ у викладанні дисципліни «Культура української мови». Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький. ФОП Бідюк Є.І., 2016. Випуск 10. Ч. 3. С.82–89.
7. Станіславова Л. Л. Новітні інформаційні технології у навчанні студентів іноземної мови. Мовна компетенція як основа для професійного та соціального успіху в Європі: збірник наукових праць. Хмельницький – Кельце. ХмЦНІІ, 2015. С.155–168.
8. Формування ІКТ-компетенції викладачів польської мови // Матеріали міжнародної конференції.Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі». Вінниця, 2017.
9. Культура української мови. Створення інтерактивних вправ і завдань з дисципліни : методичні вказівки для студентів філологічних спеціальностей. Хмельницький : ХНУ, 2016. 59 с.
10. Новітні інформаційні технології у навчанні студентів іноземної мови.Мовна компетенція як основа для професійного та соціального успіху в Європі: збірник наукових праць. Хмельницький – Кельце : ХмЦНІІ, 2015. С.155–168.
Усього близько 60 публікацій.
Участь у 52 міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях та семінарах.

IMG_2462 copy

Торчинська Наталія Миколаївна – доцент, кандидат філологічних наук

Дисертація «Ойконімія Північної Хмельниччини» (10.02.01 – українська мова).
Дисципліни, які викладає: «Вступ до мовознавства», «Сучасна українська літературна мова», «Українська діалектологія», «Теорія і практика філологічних досліджень», «Історія польського мовознавства».
Деякі публікації останніх років:
1. Торчинська Н. М. Українська діалектологія : навчальний посібник. Хмельницький, 2017. 156 с.
2. Торчинська Н. М. Монолог як об’єкт дослідження сучасної лінгвістики. Записки з українського мовознавства. Випуск 26. У 2-х т. Т. 1: Збірник наукових праць. Одеса: «ПолиПринт», 2019. С. 338–346.
3. Торчинська Н. М. Розвиток польського мовознавства у середньопольський період. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 18. Хмельницький, 2019. С.54–61.
4. Торчинська Н. М. Історія польського мовознавства крізь призму періодизацій. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2019. Випуск шостий. C. 119–127.
5. Торчинська Н. М. Чуже полілогічне мовлення як елемент рекламного дискурсу. Studia Slawistyczny. Etnolingwistyka і komunikacia międzykulturowy. Т. 4. Lublin, 2017. С. 503–515.
6. Торчинська Н. М. Діалектна основа ойконімії Хмельниччини. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. Вип. І (27). С.295–299.
7. Торчинська Н. М. Ортологічні особливості текстів засобів масової інформації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог : Вид-во НаУОА, 2017. Вип. 68. С. 68–71.
8. Торчинська Н. М. . Роль польських лінгвістів в історії вивчення української мови. Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи : матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. С. 95–104.
9. Торчинська Н. М. Підтекстова інформація власної назви у структурі епіграфа. Записки з ономастики : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Одеса, 2015. Випуск 18. С. 659–669.
10. Торчинська Н. М. Основні напрями формування мовної компетентності філологів у процесі наукового мовлення. Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie : publikacje naukowe. Chmielnicki – Kielce : ChCNII, 2015. S. 179–193.
Усього 140 публікацій.
Участь у 83 міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях та семінарах. Керівництво 1 аспірантом, який захистив дисертацію, 2, які працюють над роботами.
Керівництво роботою студентської проблемної групи «Актуальні питання лексикології та синтаксису».

IMG_2417 copy

Сашко Ірина Сергіївна – доктор філософії у галузі екуменізму, доцент

Захистила дисертацію з теології екуменізму «Maryja a Trojca Swieta w tradycji liturgicznej Kosciola prawoslawnego»(Люблін, Польща, 2013 р.).
Дисципліни, які викладає: «Вступ до перекладознавства», «Практика послідовного і синхронного перекладу», «Художній та науково-технічний переклад», «Переклад у правовій, офіційно-діловій та виробничій сферах», «Контексти польської культури».
Монографії:
1. Saszko I. „Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną”. Relacja Theotokos do Osób Trójcy Przenajświętszej w tradycji Liturgicznej Kościoła Prawosławnego. Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, 2014. 411 c. (ISBN 978-83-939081-2-7)
2. Saszko I. Maryja – Przewodniczka jaśniejąca Bogiem. Kraśnik: Wydwnictwo MASSA, 2018. 208 c. (ISBN 978-83-951 156-0-8).
3. Сашко І. Марія – Наставниця Богосяйна. Львів: Свічадо, 2018. 176 c. (ISBN 978-617-7510-29-0).
Деякі публікації останніх років:
1. Saszko I. Ideał życia monastycznego w ‘Pouczeniach wielebnym mniszkom o tym, czego od nich wymaga życie monastyczne’ św. Teofana Pustelnika. Elpis // (21) 2019. S. 79-86. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8635/1/Elpis_21_2019_%20I_Saszko_%20Ideal_zycia_monastycznego_w_Pouczeniach.pdf
2. Saszko I. Światłość Niestworzona w refleksji teologicznej Metropoity Surożskiego Antoniego (Blooma). Roczniki Teologiczne // T. LXVI, z. 7(2019). S. 151-166. http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8113/3/7331-Article%20Text-21717-1-10-20191107%20%285%29.pdf
3. Saszko I. „Oto Czlowiek”. Apokryficzny opis meki Panskiej w "Pamiatce Krawawej Ofiary” Abrahama Rozniatowskiego. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. Наукових праць. Випуск 18. Хмельницький, 2019. С. 69-81.
4. Saszko I. „Nie dawajcie miejsca diabłu”. Walka duchowa w ascetycznym doświadczeniu pierwszych mnichów ruskich na podstawie Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego. Elpis // (19) 2017. S. 97-107. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6262/1/ELPIS_19_2017_I_Saszko_'Nie_dawajcie_miejsca_diablu'.pdf
5. Saszko I. Misterium Eucharystii w teologii Johna Zizioulasa // Roczniki Ekumeniczne // T. XIII, z. 8 (2016). S. 173-180. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-f6de50fd-1a1f-47b8-854f-0fa395c6a4c1
6. Saszko I. The Fate of Poes Living in Ukraine During "The Great Purge" (1937-1938): They Survive to Testify... Bordes lands. Art, Literature, Culture // Ed. by E. Banka, Z. Kobuszewska. Lublin: KUL 2016. P. 163-191.
7. Saszko I. Rola Kościołów w przemianach społeczno-politycznych na Ukrainie. Roczniki Ekumeniczne // T. XII, z. 7(2015). S. 191-202. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=289025
8. Saszko I. Podstawy formacji duchowej mlodzieży w świetle nauczania rzymsko-katolickiego i prawosławnego. Zeszyty Naukowe UKSW // nr 1, 2014. S. 245-259.
9. Saszko I. Chrzescijańsko-patriotyczne wychowanie współczesnej młodzieży na lekcjach języka polskiego jako obcego. Zeszyty Naukowe UKSW // nr 2, 2014. S. 97-109.
10. Saszko I. Integralność stworzenia według teologii prawosławnej. Roczniki Teologii Ekumenicznej // T. 5(60), 2013. S. 137-150. http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rte/article/view/8736/8831
Член міжнародної екуменічної організації «International Ecumenical Fellowship»

IMG_2496 copy

Сєркова Юлія Іванівна – старший викладач

Дисципліни, які викладає: «Польська література», «Практичний курс польської мови», «Польська література в системі мистецтв».
Публікації останніх років:
1. Серкова Ю. І. Historia założenia polonistyki na Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2019. Випуск шостий. С.178–184.
2. Серкова Ю. І. Tragiczna historia polskiej wsi hreczany jako paradygmat badawczy (ze wspomnień Józefa Ziembickiego, mieszkańca wsi Hreczany, opisane przez jego wnuka Romana Ziembickiego i opracowane przez Julię Sierkową). Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск четвертий. С. 121–134.
3. Серкова Ю. І. Olimpiada literatury i języka poslkiego w edukacji szkolneji w poluwspółczesnej humanistyki. Матеріали міжнародної конференції «Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль та місце в історії краю». Хмельницький, 2016. С. 47–56.
4. Серкова Ю. І., Сашко І. С. Зрозуміти Польщу. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Лінгвокраїнознавство». Хмельницький, 2016. 87 с.
5. Серкова Ю. І. Olimpiada literatury i języka polskiego jako droga do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2016. Випуск третій. С. 133–139.
Голова оргкомітету з проведення олімпіади з польської мови та літератури (I (обласний) рівень – Хмельницька область; II (регіональний) – Вінницький консульський округ; III (всеукраїнський) рівень.
Член оргкомітету Міжнародної олімпіади з польської мови та літератури у Польщі (м. Варшава).
Голова Спілки вчителів польської мови м. Хмельницького.

IMG_2434 copy

Терещенко Людмила Вікторівна – старший викладач

Дисципліни, які викладає: «Сучасна українська мова», «Усна народна творчість», «Сучасна українська літературна мова. Лексикологія», «Практичний курс української мови», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Слов’янський фольклор».
Деякі публікації останніх років:
1. Терещенко Л. Відтворення фразеологічних одиниць при польсько-українському перекладі. Славістичні студії: Лінгвістика, літературознавство, дидактика: зб. наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є.І., 2019. Випуск 6. 109-116.
2. Терещенко Л. В. Лексика на позначення позитивних емоцій в українських і польських фразеологізмах. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : зб. наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск 4. C. 29-36. (У співавторстві з Драган А.).
3. Терещенко Л. В. Топоніми у байках Л.Глібова. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 14. Хмельницький: ФОП Бідюк Є.І., 2018, с. 202-210.
4. Терещенко Л. В. Стан і перспективи дослідження фольклору України і Польщі в порівняльному аспекті. Українсько-польські наукові діалоги : зб. матеріалів конференції. 18021. 10. 2017. С.223-225.
5. Терещенко Л. В. Байкопоетоніми фітофорного походження в байкарській спадщині П. Білецького-Носенка. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : зб. наукових праць. Хмельницький : 2017. ФОП Бідюк Є. І.,. Випуск 3. С.152-159.
6. Терещенко Л. В. Тропеїчне та символічне вживання байкопоетонімів (на матеріалі української байки ХІХ ст). Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 10. Ч. 3. Хмельницький, 2016. С. 131-136
7. Терещенко Л. В. Прaктичний курс української мoви. Oрфoгрaфiчний прaктикум. Збiрник впрaв i зaвдaнь для студентів спеціальностей «Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова») та «Філологія (Українська мова і література)». Хмельницький. ХНУ. 2016. 79 с. Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2016_1e/41%D0%B516/index.pdf
8. Терещенко Л. В. Структурно-семантична типологія власних назв об’єктів неживої природи в байках Леоніда Глібова. Записки з ономастики : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Одеса, 2015. Випуск 18. С. 633-643.
9. Терещенко Л. В. Антитеза в сучасній українській афористиці. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 9. Хмельницький. 2015. С. 163-170. (У співавторстві зі Станіславовою Л. Л.).
10. Терещенко Л. В. Формування мовних та мовленнєвих компетенцій і компетентностей студентів-філологів під час вивчення фразеології української мови. Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie : publikacje naukowe. Chmielnicki – Kielce : ChCNII, 2015. S. 168-179.
Всього 53 публікації.
Участь у 43 міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях і семінарах.

IMG_4358 copy

Дутковська Оксана Борисівна – старший викладач

Дисципліни, які викладає: «Сучасна польська мова», «Практичний курс польської мови», «Розмовний практикум з польської мови», «Переклад у медичній галузі», «Історія стилів польської мови»
Деякі публікації останніх років:
1. Дутковська О. Б. Elementy kulturowe w nauczaniu języka polskiego studentów na Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І.,2018. Випуск 5. С. 40–48.
2. Дутковська О. Б. Nauczanie języka polskiego w placówkach oświatowych na Ukrainie. VІI Українсько-польські наукові діалоги: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Хмельницький, 2017. С.228–231.
3. Дутковська О. Б. Problemy metodyczne w organizacji początkowego etapu nauczania języka polskiego studentów-polonistów. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2017. Випуск 3. С. 122–128.
4. Дутковська О. Б. Проблеми перекладу медичних текстів на прикладі української та польської. Слов᾿янська філологія: історія, сьогодення, перспективи : матеріали. Всеукраїнської науково-практичної конференції. Умань: ВПЦ. 2016. С. 24–29.
5. Дутковська О. Б. Aktualność kształcenia językowego pod względem terminologii medycznej studentów polonistyki nauczelniach zagranicznych. Lingwistyka stosowana. Dębica, 2016. S. 78–85.
6. Дутковська О. Б. Концептуальні засади підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми в умовах сучасної школи. Майбуття. 2015. № 13–16 (518-521). Липень-серпень. С. 57–58.
7. Дутковська О. Б. Geneza i główne założenia reformy oświaty na Ukrainie // Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów IV/V. Lublin, 2012. C. 123-130.
Всього 10 публікацій.
Участь у 19 міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях і семінарах.
Викладач курсів з вивчення польської мови у ХНУ.

IMG_4358

Ранюк Оксана Петрівна – викладач

Дисципліни, які викладає: «Друга іноземна мова (польська)», «Сучасна польська мова», «Польська мова», «Практичний курс польської мови», «Методика викладання польської мови та літератури у закладах освіти».
Деякі публікації останніх років:
1. Ранюк О. П. Педагогічні технології розвитку мовленнєвої діяльності у студентів-полоністів. The 6 th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (February 5-7, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. Р. 1104-1114.
2. Ранюк О. П. Ефективні методи розвитку риторичних умінь під час вивчення польської мови. Славістичні студії, лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Випуск 6. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2019. С. 94-99.
3. Ранюк О. П. Сучасний стан навчання риторики майбутніх філологів польської мови у ВНЗ України та Польщі. Вісник ЧНПУ (Серія : педагогічні науки). Чернігів, 2015. С.34-42
4. Ранюк О. П. Формування риторичної компетенції студентів-філологів під час вивчення польської мови. Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. Кривий Ріг. Випуск 45. 2015. С. 75-80.
5. Ранюк О. П. Використання риторичних методів під час вивчення польської мови. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки : збірник наук. праць Ніжинського держ. університету ім. М. Гоголя. Ніжин, 2015. С. 111-115.
6. Ранюк О. П. Фразеологічні засоби розвитку риторичних умінь студентів під час вивчення польської мови у ВНЗ. Jezyk polski w ukrainskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej : publikacje naukowe. Tom 1. Kielce-Chmielnicki : ChCNTI, 2014. С. 162-171.
7. Ранюк О. П. Риторична культура як складова професійної діяльності філолога. Проблеми сучасної лінгвістики та лінгводидактики : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції / відповідальна за випуск Г. В. Осіпчук. Умань : ФОП Жовтий, 2014. с. 73-77.
8. Ранюк О. П. Основні аспекти формування риторичних умінь. Поділля. Філологічні студії: збірник наукових праць / відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький : ХмЦНТІ, 2014. Випуск 6. Частина 1. С. 152-155.
9. Ранюк О. П. Принципи вивчення риторики у ВНЗ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. Випуск 42. Ч. 1 / Редколег.: В. І Шахов (голова) та ін. Вінниця : ТОВ "Нілан ЛТД", 2014. С. 52-55.
10. Ранюк О. П. Риторика як важливий складник професійної підготовки філолога. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наук. праць. Камянець-Подільський. Випуск 17. 2014. С. 165-170.
Всього 17 публікацій.
Участь у 15 всеукраїнських, міжрегіональних, міжнародних конференціях, семінарах.

IMG_2454 copy

Коваль Марина Іванівна – старший лаборант

Деякі публікації останніх років:
1. Коваль М. І. Тема «втраченого покоління» у світовій літературі. Літературознавчий вісник: збірник наукових. Хмельницький, «Термінова поліграфія», 2019. Вип. четвертий. С. 49–52.
2. Царалунга І. Б., Коваль М.І. Поняття мовної варіативності в контексті сучасної лінгвістики. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький, 2019. С. 61–64.
3. Коваль М. І. До питання про топонімікон села Яснозір’я. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2019. Випуск шостий. С. 61–63.
4. Коваль М. І. Система вправ як провідний структурний компонент підручника з української мови для старшокласників профільної школи. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск п’ятий. С. 145–149.
5. Коваль М. І. Місце Генріха Гейне у німецькій та світовій літературах. Літературознавчий вісник: збірник наукових. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск третій. С. 60–63.
6. Коваль М. І. Семантика кольоративів у творчому доробку Петра Старости. Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. С. 114–119.
7. Коваль М. І. Контент-аналіз Хмельницької міської газети «Проскурів». Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є., І. 2018. Випуск третій. С. 55–57.
8. Коваль М. І. Любов до рідного краю як провідний мотив у творчій спадщині Миколи Радиці. Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: Матеріали VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2019. С. 43–46.
9. Коваль М. І. Село Божиківці Деражнянського району Хмельницької області: історико-ономастична характеристика. Поділля. Філологічні студії : збірник наукових праць. Хмельницький, 2018. Випуск десятий. С. 83–87.
10. Коваль М. І. Весільні обряди с. Нетечинці Віньковецького району Хмельницької області. Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2017. С. 160–163.

© 2020 Кафедра слов’янської філології ХНУ